Blog: http://JurnalidiSicilia.ilcannocchiale.it

Fochi monachi a Pantelleria

 A Pantelleria si vittiru 6 fochi monachi chi natavanu vicinu a la spiaggia, unni c'è u Faru di Punta Spadillo. Gli esperti dicinu chi vennu di la Tunisia a circari acqui chiù frischi. 'Nsumma, pi stari megghiu, a tipu clandestini. Vo viriri chi ora fannu na liggi p'impidillu.

Pubblicato il 22/8/2003 alle 7.19 nella rubrica Notizi frischi.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web